Menu Sluiten

Algemene Voorwaarden Circus Waaghals, De circusschool van Nijmegen

• Inschrijving en Plaatsing: U heeft u zelf of uw kind opgegeven voor een cursus georganiseerd door Circus Waaghals te Nijmegen, hierna te noemen ‘Waaghals’. Inschrijving van u of uw kind, hierna te noemen ‘leerling’, vindt plaats d.m.v. een inschrijfformulier. Inschrijving is alleen geldig indien het formulier volledig en juist is ingevuld en tijdig geretourneerd aan Waaghals. Als wij het formulier volledig en juist ingevuld hebben ontvangen is de aanmelding definitief. Wij rekenen erop dat de leerling de hele cursus afmaakt. Kan de leerling plotseling toch niet deelnemen aan de cursus, dan dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons te laten weten.

• Betaling: U ontvangt voor de lesgelden een rekening, die u binnen twee weken na ontvangst dient te voldoen. -Bij de tweede herinnering brengt het circus € 5,- administratiekosten in rekening. – Voor nieuwe leerlingen mag de eerste les als proefles beschouwd worden. Indien de leerling na de eerste les afziet van het volgen van de lessen, dient dit schriftelijk te worden gemeld. -Elke leerling die de lessen tijdelijk niet kan volgen door ziekte/blessures of andere omstandigheden, dient dit zo snel mogelijk door te geven aan Waaghals. In geval van ziekte van de leerling dient u dit voor aanvang van de les telefonisch door te geven aan het kantoor van Waaghals. -Na de tweede les wordt er bij tussentijdse afmelding geen lesgeld teruggestort, tenzij er geldige redenen aan te grondslag liggen. Bij alle tussentijdse opzeggingen vindt slechts bij uitzondering restitutie van (een deel van de) lesgelden plaats, zoals bij verhuizing van uw kind buiten de gemeente/regio/ en langdurige ziekte van de leerling.

• Aanvang lessen: De leerling dient minimaal 5 minuten (en maximaal 15 minuten) voor aanvang van de les omgekleed aanwezig te zijn, zodat de les op tijd kan beginnen.

• Kleding: Het is belangrijk dat de leerling tijdens de lessen makkelijk zittende kleding en schone gympen of turnschoentjes draagt. Zorgt u ervoor dat er geen gespen etc. op zitten.

• Uitval lessen door verhindering docent: Wanneer de docent niet beschikbaar is, ontvangt u altijd een bericht van ons. Natuurlijk proberen we altijd te zorgen voor een vervangende docent of datum. De leerling heeft geen recht op teruggave van het lesgeld als de les door omstandigheden onverhoopt niet doorgaat. De les zal worden ingehaald.

• Wijzigingen van persoonlijke gegevens: Geeft u wijzigingen in adres en/of telefoonnummer van de leerling zo spoedig mogelijk door aan de administratie van Waaghals.

• Aansprakelijkheid: Waaghals is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van kleding en/of andere persoonlijke bezittingen. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun bezittingen tijdens de activiteiten. Wij raden u aan sieraden en waardevolle spullen thuis te laten.

• Gedragscode: Wij zijn te gast op onze locaties. Dit betekent dat onze leerlingen niet mogen ronddwalen in de scholen en alleen de toegewezen kapstokken en wc mogen gebruiken.

• Onacceptabel gedrag: Bij onacceptabel gedrag van de leerling neemt de docent contact met de ouder/verzorger op. Als uiteindelijk het gedrag niet aangepast wordt en dit leidt tot afmelding van de leerling, kunnen wij helaas het cursusgeld niet terug storten.

• Weigering toelating lessen: Waaghals is gerechtigd leerlingen in voorkomende gevallen (zoals wangedrag of wanbetaling, niet voldoen aan de voor de cursus betreffende criteria op gebied van leeftijd) toegang tot de cursus te weigeren, mits hun dit met redenen omkleed is aangezegd. In dat geval geldt de verplichting om cursusgeld te betalen alleen voor de periode waarin de cursus is gevolgd.

• Aansprakelijkheid: Voor schade aan materialen, inventaris en/of het gebouw, veroorzaakt door oneigenlijk gebruik door een leerling of leerlingen , is deze – dan wel zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers(s) – aansprakelijk.

• Bescherming persoonlijke gegevens: Waaghals waarborgt dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld, conform de wetgeving op de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer.

• Waar deze Algemene Voorwaarden geen uitsluitsel bieden beslist het bestuur van Circus Waaghals.

Nijmegen, December 2017